Travestilerin barınma hakkı gasp edilemez!

Basın açıklamasının tam metni
Sitede oturan bir grup, “hayatamızda istanbul travestileri istemiyoruz” diye nefret çığırtkanlığı yapmaları üzerine 3 Ekim 2012’de Avcılar’da hayata geçirildi. “Mahalle sakinleri” ve polis işbirliğiyle gerçekleşen operasyonda 15 trans vatandaş seks işçiliği yaptıkları gerekçesiyle evlerinden gözaltına alındı.
6 Kasım 2012’de Meis Sitesinde oturan trans kadınların evleri mühürlendi.

İstanbul’da Avcılar Meis sitesinde trans kadınların evleri mühürlendiğini üzülerek öğrendik.
İstanbul Emniyet’inden ev mühürlemeleri ile Avcılar’da Meis sitesinde yaşayan trans kadınların en genel tanımıyla mahremiyet hakkı olarak ifade edilen; özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığının korunması haklarının ihlal ediliyor.

T.C. 1982 Anayasası, 20. maddesinde özel hayatın gizliliğini, 21. maddesinde de konut dokunulmazlığını güvence altına alırken, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de 12. maddesinde mahremiyet hakkını, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi de bu hakkı 17. Maddede mahremiyet hakkını tanımlamaktadır.
İstanbul Emniyeti, “Avcılar’da Meis Sitesinde yaşayan trans kadınların evlerin mühürlenmesi anayasanın 20. ve 21. Maddelerini, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi de bu hakkı 17. maddede ihlal etmektedir.

Kimsenin konutuna dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar”.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de 12. maddesinde mahremiyet hakkını şu şekilde düzenlemektedir: “Madde 12- Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz.
Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır”.
şu şekilde hüküm altına almaktadır: “1. Hiç kimsenin özel ve aile yaşamına, konutuna veya haberleşmesine keyfi veya hukuka aykırı olarak müdahale edilemez; onuru veya itibarı hukuka aykırı saldırılara maruz bırakılamaz.
2. Herkes bu tür saldırılara veya müdahalelere karşı hukuk tarafından korunma hakkına sahiptir”.

Gettolar değil kentin tamamını istiyoruz!

LGBT’lerin (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) linç ve sürgün politikalarıyla mahallelerden kovulmaları veya şehrin sadece yalıtılmış bölgelerine sıkıştırılarak gettolarda yaşamaya zorlanmaları kabul edilemez.

Polis ve medyanın kontrolünde “mahalle” ablukasıyla trans vatandaşların Avcılar’da barınamaz ve yaşayamaz hale gelmesine sessiz kalmayacağız.

Translara kelle vergisi kesilmesine son verilsin!
Ev baskınlarıyla gözaltına alınan translardan on ikisine “Kabahatler Kanunu”ndan 169 TL para cezası kesilirken, üç trans da “fuhuşa aracılıktan” savcılığa sevk edildi.
Trans varoluş suç değildir! Kabahatler Kanunu ile translara kelle vergisi kesilmesine son verilsin!

“Fuhuş yaptığı” gerekçesiyle para cezası kestiğiniz transların bu “cezaları” nasıl ödemesini bekliyorsunuz? Yasalar trans vatandaşların sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımını engellerken, aynı kanunları keyfi şekilde uygulayarak translara ceza kesen polis ise “fuhuş” kısırdöngüsünde bizatihi “aracı” oluyor!

Trans vatandaşların barınma hakkı gasp edilemez!
Trans vatandaşlar mülk edinmelerinin veya ev kiralamalarının önünde hangi yasal engeller bulunuyor? Barınmak ve yaşamak için ev kiralayan veya satın alan her trans vatandaş “fuhuşa aracılıktan” suçlu muamelesi mi görecek?

Fuhuşun “suç” olmadığı ülkemizde translar “suçu olmayan suçlular” olarak, keyfi gözaltı, kötü muamele ve işkenceye maruz kalıyorlar. Polis yönlendirmesindeki mahalle baskısıyla göç etmeye zorlanıyorlar.

Linç ve sürgün girişimleriyle barınma hakkının gasp edilmesine aracılık ederek veya seyirci kalarak vatandaşın güvenliğini sağlamayanlar suç işliyor!

Transların evlerini mühürlemekten vazgeçin. Trans vatandaşların barınma hakkı gasp edilemez!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın