İstanbul Travesti İçin Spor Önerileri

Spora başlayacak, fakat nereden ve nasıl başlayacağını bilemeyen travestilere önerilerimiz…

Yardım alın

Bir spor salonuna yeni başladığınızda, gelişmiş aletleri anlamanız ve kullanmaya başlamanız için bir süre geçmesi gerekebilir. Ekipmanları kullanmadan önce yardım isteyin.

Isınmak

İstanbul travesti herhangi bir egzersiz yapmadan, makinede çalışmadan önce mutlaka ısınması gerekir. Isınmak sporun vazgeçilmez bir parçasıdır. Isınmak yaralanmaları önlemek ve sıkı bir eğitim için büyük önem taşır. Vücudunuzu hazırlamadan spor yağmaya başlamayın.

Havlunuz olsun

Spor salonuna giderken her zaman bir havlu götürmeyi alışkanlık haline getirin. Terlediğiniz zaman kullanmanız gerekir.

Tanıyın

Spor salonunda bir tur atın ve tüm ekipmanla tanışın. Varsa alınması gereken ekipmanları öğrenin. Önlem ve kullanım detaylarını sorun.

Temizlik

Hijyen spordan önce ve sonra dikkat etmeniz gereken önemli kurallardan biridir. Egzersiz sırasında ter temiz vücutta bile kötüyken, kirli bir vücutta daha kötü kokar. Spor yapmadan önce ve sonra duş almak sizin için avantajdır. Bedeninizin sağlığı hijyeninizle doğru orantılıdır.

Ekipmanı yerine bırakın

Egzersiz sırasında kullandığınız ekipmanları aldığınız yere ve aynı düzende bırakın.

Çok uzun kalmayın

Koşu bandı üzerinde olmak eğlenceli ve sağlıklı elbette ancak sporun da bir ortalaması var. Eğitmeninizin verdiği sürenin dışına çıkmayın.

Kıyafetler

Spor yaparken giyinmek en önemli detaylardan biridir. Çok sıkı veya çok gevşek değil, size uygun kıyafetler seçmelisiniz. Doğru sutyen ve uygun kumaşlarda giysiler seçin.

Ortak olmak iyidir

Spora beraber gitmek iyi bir seçimdir. Kendinize bir arkadaş bulun ve birlikte gidin. Birbirinizi motive etmede önemlidir.

Telefonla konuşmayın

İstanbul travestileri spor salonunda çalışırken telefonla konuşmaktan kaçının. İnsanlar için rahatsız edici olmasının yanı sıra, kötü bir görgü kuralı olarak kabul edilir.

Kendinizi düşünün

Spor salonunda pek çok güzel vücutlu insan göreceksiniz. Ancak onların yaptıklarını yapmaya çalışmayın. Yanlış ağrılık kullanmak veya yanlış hareket yapmak size zarar verebilir. Bunun yerine size belirlenen programı uygulayın. Siz de o noktaya geleceksiniz, biraz sabredin.

Spor jargonunu öğrenin

Bazı kelimeler size yabancı gelecektir. Bu normal çünkü teknik terimleri bilmeniz mümkün değildir. Ancak zaman içinde bu terimleri öğrenin.

Fazla yemeyin

Spor öncesinde fazla yemek yemeyin. Zengin kalorili yiyecek dolu bir mideyle spor yapmayın. Bu size mide krampları olarak geri dönebilir.

Sağlık kontrolleri

Sizin fizyolojik olarak bir sıkıntı hissetmemenizden daha önemli olan, sağlık kontrollerinizin düzenli olarak yapılmasıdır. Kan basıncı, nabız hızı ve istirahat gibi detayları da öğrenin.

Su şişesi

Egzersiz sırasında terleyip su kaybedeceksiniz. Aşırı terleme susuzluğa neden olur. Ayrıca kaybettiğiniz teri yerine koymanız gerekiyor. Vücudunuza yeterli su takviyesi yapmazsanız, bir süre sonra egzersiz yapma gücünüzü de kaybedersiniz. Tıpkı çalışan bir motor gibi, vücudunuzun suyla hareket ettiğini düşünün.

istanbul travesti

İstanbul Travesti İçin Yeni Trend: 5N Kuralı

Katı kuralları olan diyetlerde, bir süre sonra canımız diyet yapmak istemiyor. Önce ruhumuz sıkılıyor ardından da diyeti bırakıyoruz. “Önemli olan ne yediğiniz, nasıl pişirdiğiniz, neyle beraber ne zaman yediğiniz ve son olarak da ne kadar yediğinizdir. 5 N kuralı budur” dedi.

Ne ye­me­li­yiz?
Travesti gün doğ­duk­tan ba­ta­na ka­dar hay­van­sal gı­da­la­rı gün bat­tık­tan son­ra seb­ze gru­bu tü­ke­ti­rse me­ta­bo­liz­ma­nız bo­zul­maz.

Sa­bah hay­van­sal pro­te­in gru­bu ,öğ­len hay­van­sal pro­te­in gru­bu, ak­şam seb­ze ve kar­bon­hid­rat gru­bu tü­ke­til­me­li.

Na­sıl pi­şir­me­li­yiz?
-Seb­ze­ler ter­ci­hen bu­har­da, haş­la­ma ve­ya fı­rın­da ız­ga­ra şek­lin­de pi­şi­ri­le­bi­lir.

-Et­le­re pi­şer­ken yağ ek­len­me­si emi­li­mi bo­zar, ki­lo­ya ne­den olur. Müm­kün­se et, ba­lık ve ta­vuk pi­şer­ken yağ ek­len­me­me­li­dir.

-Seb­ze­le­re ve ma­kar­na, pi­la­va pi­şer­ken 1 ye­mek ka­şı­ğı yağ ek­le­ne­bi­lir.

-Man­gal­da ız­ga­ra kan­se­ro­jen­dir, çok sık ya­pıl­ma­ma­lı­dır. Za­ra­rı yok di­ye ya­zın bol­ca yer­sek, sin­di­rim sis­te­mi­mi­ze za­rar ve­rir.

Ne ile bir­lik­te ye­me­li­yiz?
-Mey­ve­ler ye­mek­ten 2 sa­at son­ra tü­ke­til­me­li, ye­me­ğin he­men ön­ce ve son­ra­sın­da ye­nil­di­ği za­man ki­lo­ya ne­den olur.

-Mey­ve­le­ri bir­bi­riy­le çok ka­rış­tır­ma­mak ge­re­kir.

-Hay­van­sal pro­te­in­ler­den et, ba­lık ve ta­vuk ile, pey­nir, süt ve yo­ğurt çok sı­kı bir­lik­te ye­nil­me­me­li­dir.

-Sa­bah hay­van­sal pro­te­in gru­bu ve ya­nın­da buğ­day gru­bun­dan el­de edi­len kar­bon­hi­dart­lar tü­ke­til­me­li.

-Öğ­len hay­van­sal pro­te­in gru­bu ve ya­nın­da ­seb­ze/ye­şil sa­la­ta tü­ke­til­me­li.

-Ak­şam seb­ze ve ya­nın­da buğ­day gru­bun­dan el­de edi­len kar­bon­hid­rat­lar tü­ke­til­me­li.

Ne za­man ye­me­li­yiz?
Sa­bah kah­val­tı­sı sa­at en geç 09:00’da ya­pıl­ma­lı, ak­şam ye­me­ği ise en geç ya­zın 20.30’a ka­dar ye­nil­me­li­dir. Me­ta­bo­liz­ma­nın sağ­lık­lı ol­ma­sı için, ge­ce uy­ku­su çok önem­li­dir. Sa­at 24.00-04.00 ara­sı uy­ku­da ola­bi­lir­sek, hor­mon­la­rı­mız dü­zen­li ça­lı­şır.

Ne kadar yemeliyiz?
Her­ke­sin mi­de­si ken­di 2 avu­cu ka­dar­dır. Ana öğün­de 2 avu­cu­nuz ka­dar ve ara öğün­de 1 avu­cu­nuz ka­dar ye­mek ye­me­niz ide­al­dir.

Za­yıf­lar­ken uy­gu­la­ma­mız ge­re­ken ku­ral­lar
3 S ku­ra­lı uy­gu­la­na­cak­tır: Sık bes­len­len­mek, su iç­mek (2,5 lit­re su-12 fin­can sı­cak-ılık ola­rak), spor yap­mak -yü­rü­mek. Her gün yak­la­şık 1 sa­at or­ta tem­po­lu gün­de 10.000-8.000 adım.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın